Speerpunten voor de SGP

 1. Burger en bestuur: de SGP gaat voor een Giessenlanden dat de taken die vanuit de “Den Haag” op de lokale overheid afkomen, aankan. Dat vraagt om een adequaat bestuurlijk apparaat. Het huidige Giessenlanden is daar te klein voor. Daarom vindt de SGP het nodig dat Giessenlanden binnen de Alblasserwaard actief zich verbindt met gelijkgezinde partners om zo toe te werken naar een bestuurlijke schaal van maximaal 50.000 tot 60.000 inwoners. Dat maakt opschaling mogelijk zonder dat de bestuurlijke cultuur hoeft te veranderen.

  De bestuurlijke cultuur is er een die wat de SGP betreft denkt vanuit de identiteit van de Ablasserwaardse burger en ondernemer en daar ook naar handelt. De bestuurlijke cultuur is er een die de burger en ondernemer serieus neemt en hen ook ruimte geeft om hun eigen zaken op verantwoorde wijze aan te pakken. Daartoe is de inzet van dorpsraden en burger- en ondernemersinitiatieven van het grootste belang. De gemeente Giessenlanden stimuleert die initiatieven. Dat houdt de overheid klein den de lasten voor de burger zo laag als mogelijk. Wat de bestuurlijke context ook wordt: het karakter van de kernen dient bewaard te blijven en serieus genomen te worden. Dat kan door de kernen de ruimte te geven die nodig is om vitaal en leefbaar te blijven.

 2. Veiligheid: de SGP pleit voor consequent handhaven van veiligheid en investeren op veiligheid, omdat de burger mag rekenen op woonomgeving waar het veilig en goed toeven is. Waar mogelijk en nuttig schakelt de gemeente het particlulier initiatief in en schakelt ze ondernemers in om samen te zorgen voor veiligheid en rust. Brandweer en ambulance zijn er ook binnen de normen voor het buitengebied.

 3. Zorg en welzijn: de SGP bepleit sterk het nemen van eigen verantwoordelijkheid, maar heeft daarbij tegelijkertijd een sociaal gezicht. De SGP is voorstander van de huidige decentralisatie. Maar de SGP beseft ook dat in een gebroken wereld, mensen in crisissituatie eerst voor zichzelf gaan. Dat kan betekenen dat mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen of een omgeving die het voor hen doet, missen, tussen wal en schip raken. In zo’n geval mag de medeburger rekenen op een gemeenschap en gemeente die om hem of haar heen staat, zonder hem of haar overigens te pamperen. Mantelzorgers verdienen in het kader van de vernieuwingen via kerken en maatschappelijke organisaties bijzondere aandacht.

 4. Lokale economie, werk en inkomen: de SGP is sterk voor het bevorderen van lokaal ondernemerschap dat past bij het karakter van ons dorp en onze kernen. Dat helpt om het tij van de krimp te keren en onze kernen leefbaar te houden. De SGP wil staan en gaan voor de belangen van de agrarische onderneming. De SGP heeft oog voor duurzame vormen van landbouw die economisch verantwoord is. De SGP is tevens overtuigd dat een goede economie een economie is die ook oog heeft rust. Op zondag bijvoorbeeld.

 5. Onderwijs: de SGP heeft bijzonder oog voor vormen van onderwijs die ingericht zijn vanuit levensovertuiging en pleit voor ruimte voor inwoners die voor die vorm van onderwijs willen kiezen. Minimaal een school per kern, met per kern ook behoud van christelijk onderwijs.

 6. Cultuur, recreatie en sport: de SGP hecht waarde aan het behoud van het cultureel erfgoed en de herkenbaarheid van de historische ontwikkelde waarden in onze kernen en onze streek. Recreatie dient daarop afgestemd te zijn. De SGP is voorstander van verantwoorde vormen van sport, maar verzet zich tegen rustverstorende sportbeoefening op zondag. Gezien recente geweldexcessen in de sport pleit de SGP ook voor overleg tussen de gemeente en de verenigingen over voorkomen van dergelijke excessen in Giessenlanden. De SGP ziet sport slechts als een onderdeel van de leefbaarheid van de kernen. De sport wordt wat de SGP betreft op verantwoorde wijze teruggeven aan de burger. Dus op verantwoorde wijze afbouw van de subsidie door de verenigingen kansen te geven zelf de voorziening in stand te houden. De SGP ziet daar ook kansen voor samenwerking met ondernemers.

 7. Leefomgeving: de SGP is vanuit de waarde van rentmeester voor een duurzame inrichting van de leefomgeving, maar ziet dat wel graag in een goede verhouding tot andere eisen die de samenleving stelt en in redelijke verhouding tot de lasten

 8. Ruimtelijke ordening: er zijn in de afgelopen bestuurperiode belangrijke knopen doorgehakt over de richting en de inrichting van de voorzieningen in Giessenlanden. De SGP is voorstander van een verder uitrollen en invullen van dit beleid in samenwerking met dorpsraden, verenigingen en ondernemers. Daarbij kan het, voor zover verantwoord vanuit het geheel van de financiën, het vermogen van de gemeente ingezet worden. Voorzieningen dienen zoveel mogelijk integraal en multifunctioneel ingezet te worden. Wat de SGP betreft denken we daarbij ook over de grenzen van de kernen heen.

 9. Financiën: de SGP pleit voor een sluitende begroting, waarbij de afhankelijkheid van de inkomsten van het vermogen teruggedrongen worden naar nul. Zo kan het vermogen ook op verantwoorde wijze ter beschikking komen van de burgers en ondernemers, zonder dat dit tot lastenverzwaring leidt. Dat betekent de komende jaren nog wel een kritische blik op het uitgavenbeleid. De uitgaven kunnen dalen als het vrijkomende vermogen consequent ingezet wordt op investeringen die leiden tot een verlaging van exploitatie. Bijvoorbeeld door afbouw van subsidie of lagere uitgaven door kostenbesparende investeringen in de openbare ruimte.

De begroting geeft wat de SGP betreft goed inzicht in wat de resultaten zijn van de inzet van de middelen zijn.